Informatie

Literair tijdschrift Liter

uitgegeven door Stichting Liter te Ede

Herzien: 12 december 2016

 

Culturele ANBI

 

Stichting Liter is erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De toekenning geldt vanaf 1 januari 2012 en is nog steeds van kracht. Vanaf deze datum geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Fiscaal nummer


8154.00.780

 

Contact


Gerda van de Haar (secretaris)
Wilhelminalaan 6
6717 JJ Ede
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(0318) 62 33 18

 

Bestuurssamenstelling


Gerbert van Loenen (voorzitter)
Gerda van de Haar (secretaris)
Marijn Grinwis (penningmeester)

Len Borgdorff
Liesbeth Eugelink 

 

Samenstelling redactie

 

Kijk hier voor de huidige samenstelling van de redactie. 

 

Doelstelling


De Stichting Liter, opgericht te Rotterdam op 22 juli 1999 door onder anderen Dirk Zwart en Hans Werkman, heeft volgens haar statuten ten doel ‘de beoefening te bevorderen en de bekendheid te (doen) vergroten van christelijke literatuur’; de stichting ‘tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven van een literair tijdschrift, genaamd Liter.’ 

 

Anno 2016 is uitgave van het literaire kwartaaltijdschrift Liter nog steeds de voornaamste activiteit van Stichting Liter (nu gevestigd te Ede). Het verzorgen van de vrij toegankelijke website www.leesliter.nl is erbij gekomen (met eigen inhoud naast de vanzelfsprekende interactie met het blad), evenals het onderhouden van contacten via de sociale media Facebook en Twitter (onder de aandacht brengen van de inhoud van blad en site naast medium-eigen opiniërende Liter-berichten). Een app voor digitale raadpleging van het blad heeft inmiddels plaats gevonden. Daarnaast zoekt Stichting Liter de samenwerking met verwante organisaties om incidenteel gezamenlijk tot bredere activiteiten te komen.

 

Liter ziet zichzelf als een podium voor literatuur die levensbeschouwelijke noten kraakt. Om cultuurhistorische en principiële redenen focust Liter zich op het christendom (manifest en crypto). Verhalen en gedichten hebben vaak een religieuze inslag of zijn afkomstig van auteurs die op andere momenten blijk hebben gegeven van (christelijke) religieuze belangstelling. In beschouwingen en interviews komt het verschijnsel godsdienst altijd op enigerlei wijze aan de orde. 
Liter verschijnt viermaal per jaar als genaaide paperback van 80 bladzijden. Een thema-editie kan een grotere omvang hebben.


Liter is een professioneel tijdschrift dat in de lucht gehouden wordt door een team van vrijwillige redacteuren (zie verder ‘Honorering’ onder ‘Financieel beleid’).

 

Actueel redactioneel beleid

Gastschrijver – Al enige jaren nodigt Liter een schrijver uit om als gastschrijver op te treden. In 2018 is Abdelkader Benali. Hem gingen voor: Tommy Wieringa (2017), Benno Barnard (2016), Les Murray (2015), Désanne van Brederode (2014), Marcel Möring (2013), Willem Jan Otten (2012) en Oek de Jong (2011). We gaan in zo’n jaargang uitvoerig met de gastschrijver in gesprek, de lezer kan bijdragen van haar of zijn hand verwachten in het blad en redacteuren doen in successievelijke bijdragen verslag van hun herlezing van het oeuvre.

 

Thema-editie – De thema-editie van 2016 was gewijd aan literaire de literaire revolutie van 1916 en de nawerking daarvan honderd jaar later. In het themanummer G’D van 2017 (ook het Lutherjaar) droegen schrijvers onder andere bij door hun omschrijving van God te geven, wat resulteerde in 95 stellingen over G’d.

 

Essays – Liter werft actief schrijvers van essays. Het schrijvend nadenken of beleven komt daarmee voorop te staan en de stijl is een belangrijk issue. Reguliere interpretaties verdwijnen niet, maar zijn bij voorkeur vertellend geschreven. Het resultaat van dit streven is merkbaar vanaf 2015.

 

Site – In 2016 wordt een verdere basis gelegd voor een inhoudelijk belangwekkende site met eigen berichtgeving en analyse. Er wordt gewerkt met vaste rubrieken. De reeks Buren van Len Borgdorff werd na 120 wekelijkse columns vervangen door zijn ook al wekelijks reeks In Poesis. In maart 2018 verscheen daarvan de honderdste. Een vaste rubriek is intussen ook Canonieke Gedichten: redacteur Menno van der Beek vraagt dichters om voor een feestdag of vanwege een bijzondere gebeurtenis een gedicht voor de site te schrijven. Vanaf december 2017 reageert Peter Sierksma in een blog op literaire wijze op een nieuwe of opnieuw in roulatie genomen film.  Naar aanleiding van de vertaling van My Bright Abyss van Christian Wiman door Willem Jan Otten reageerden in 2016 reageerden dichters, schrijvers, theologen en andere wetenschappers op een door de vertaler aangereikt citaat. Vaak verschijnen gedichten, verhalen, beschouwingen en interviews exclusief op de site.

 

App – Per december is Liter voor abonnees digitaal te lezen. De leesbaarheid is van eenzelfde hoge vormgevingskwaliteit als het tijdschrift, dankzij Steven van der Gaauw. Digitale abonnementen zijn dan ook mogelijk. 

 

Digitaal archief – Gestreefd wordt naar een vrij toegankelijk en goed doorzoekbaar (via website en via Google) archief van oude afleveringen. Stichting Liter is in bespreking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl).

 

Financieel beleid (algemeen en actueel)

 

Inkomsten

 

Stichting Liter kent ten behoeve van de uitgave van het vrijwilligerstijdschrift Liter (met website leesliter.nl) twee belangrijke inkomstenbronnen: abonnementsgelden enerzijds en giften, mecenaat, subsidies en eventuele sponsoring anderzijds. 

 

Abonnementsgelden – De prijs voor een jaargang Liter is de afgelopen tijd verhoogd en zal in 2017 het bedrag van € 40 gaan overstijgen. 

 

Giften – Abonnees gunnen Liter soms ruimhartige overbetalingen op het abonnementstarief. Dat is een ontwikkeling waardoor de redactie zich bijzonder gesteund weet. 

 

Mecenaat – Sinds enkele jaren kan Liter zich verheugen in een betrokken mecenas. Zeker nu de vaste overheidssubsidie is weggevallen, vormt dit mecenaat een flinke steun in de rug.

 

Subsidies – Bijna vanaf het begin is er voor Liter overheidssubsidie verstrekt, via het Nederlands Letterenfonds (voorheen Nederlands Productie- en Vertalingenfonds). Dit gebeurde op basis van (een doorgaans heel goed uitvallende) kwaliteitsrapportage door een beoordelingscommissie. Voorwaarde van het Letterenfonds was dat auteurs worden gehonoreerd voor hun bijdragen. Het leeuwendeel van de subsidie werd besteed aan deze schrijvershonorering. Sinds 1 januari 2013 is deze subsidiemogelijkheid opgeheven voor alle Nederlandse literaire tijdschriften, waardoor er een substantiële inkomstenpost wegvalt. In dezelfde tijd lanceerden Letterenfonds en Prins Bernhardfonds een initiatief waarbij er subsidie te verwerven was voor het beste digitaliseringsplan. Januari 2013 was tijdschrift Liter tot zijn grote vreugde een van de vier gelukkigen. Het bedrag is exclusief bestemd voor digitalisering. Voortdurend poogt Liter daarnaast incidentele, veelal kleinere subsidies te verwerven van uiteenlopende fondsen die een religieus perspectief op literatuur weten te waarderen. Deze acquisitie vormt een belangrijk en overigens arbeidsintensief actiepunt. Ook in 2015 kreeg Liter de toezegging van een subsidie van het Letterenfonds over de jaren 2015 en 2016. 

 

Sponsoring – Vaste of incidentele sponsoring (op naam) is een nog open terrein. Mogelijk dienen we hier verder financieel marktherstel af te wachten.

 

Uitgaven

 

De uitgaven bestaan voornamelijk uit productiekosten, schrijvershonorering en administratiekosten. Daar zijn digitaliseringskosten bij gekomen (zie ook boven onder Subsidies). Promotiekosten houden we nihil (al voeren we waar mogelijk promotie-activiteiten uit) of weten we gedekt door subsidies.

 

Productiekosten blad – De hoge, prijswinnende kwaliteit van vormgeving en drukwerk kan al vanaf de start dankzij Steven van der Gaauw en drukkerij Van der Perk te Groot-Ammers tegen een verantwoorde prijs worden ingekocht. Verzendkosten worden via goed getimede partijenpost zo laag mogelijk gehouden.

 

Productiekosten site – Met het subsidiebudget is onder meer een app gebouwd, waarmee de site responsive is geworden. Daarvoor is ook het ontwerp van de site geheel vernieuwd. Voor recente nummers wordt betaald, oudere zullen kosteloos te downloaden zijn. Abonnees van het blad krijgen gratis toegang tot de digitale variant. Voor het reguliere onderhoud van de site en de app is op langere termijn naar verwachting ca. 750 euro per jaar nodig.

 

Schrijvershonorering – Sinds tijdschrift Liter subsidie ontvangt van het Letterenfonds honoreert het zijn scribenten met een vastgesteld bedrag per bijdrage, gerelateerd aan de omvang. Sinds dat moment wordt er ook voor de arbeidsintensieve eindredactie een bescheiden jaarvergoeding gegeven. Toen in 2013 de digitaliseringssubsidie werd toegekend kon ook voor de webredacteur een vergoedingsbedrag worden vrijgemaakt. Beide redacteuren zijn spil in een vrijwilligersteam en verantwoordelijk voor de continuïteit van blad resp. site. Daarnaast hebben redacteuren de mogelijkheid gemaakte reiskosten te declareren. 

 

Administratiekosten – De externe abonnementenadministrateur ontvangt een vergoeding. Daarnaast zijn er kosten voor acceptgiro’s en incidentele verzendingen.

 

Eigen vermogen

 

Ontvangen giften etc. die niet voor een speciaal doel bestemd zijn worden zo goed mogelijk beheerd om te kunnen worden ingezet wanneer nodig. Voor Liter is vermogensgroei van groot belang. De enorm toegenomen belangstelling voor het blad heeft nog niet geleid tot de gewenste toename van het aantal abonnees.

  

Algemeen

 

Anders dan bij vorige jaargangen het geval was, geven vanaf 2016 de omslagen iets prijs van de inhoud van het blad. Intussen blijven de omslagen van een bijzondere schoonheid dankzij de ontwerpen van Steven van der Gaauw. Veel verhalend proza groeide, met debuutwerk en bijvoorbeeld een verhaal van Marcel Möring. Gastschrijver Benno Barnard verraste met een interview met zichzelf, maar was zowel in het tijdschrift als op de site ook prominent aanwezig met zijn poëziedagboek, met gedichten, essays en met een verhaal.

 

In december startte de nieuwe rubriek ‘Leeflijst'. Daarin worden aan een docent Nederlands drie vragen gesteld over ervaringen met de literatuur, thuis en in de klas. Bijzonder was ook de aandacht voor de ten onrechte bijna vergeten Boeli van Leeuwen. Er verscheen een schitterende vertaling van Apollinaires gedicht 'Du coton dans les oreilles'. Daarmee bevestigt Liter het belang van vertaald werk. D.O. Cohen vertaalde De parabel van de worm en God, wat resulteerde in een boekuitgave van het werk bij Atheneum. In het themanummer over 1916 zijn daarnaast speciaal voor dat thema geschreven essays te vinden, maar ook voorpublicaties. Op het gebied van de poëzie waren er indrukwekkende debuten van Pauliene Kruithof, maar ook bijzondere experimenten van onder anderen Jane Leusink en Alexis de Roode. Het ging hier om werk in opdracht.

 

Bijzondere aandacht vroeg de verschijning van de Nederlands editie van het veelbesproken boek van Christian Wiman. Liter introduceerde deze bijzondere Amerikaanse dichter in Nederland. Wij waren dan ook betrokken bij de presentatie van het boek, maar ook bij de organisatie en de presentatie van een symposium rond deze toonaangevende dichter, waarbij hij zelf aanwezig was.

 

Publieksbereik 

 

Via Facebook kent Liter intussen 1200 volgers, via Twitter zijn dat er 1000.

 

Daarnaast verscheen bij elke nieuwe aflevering een digitaal nieuwsbericht aan pers en geïnteresseerden (het e-mailadressenbestand is verder uitgebouwd). De digitale pers is actiever in reacties dan de geschreven pers. Wel bestaan uitstekende contacten met diverse journalisten/redacteuren. Zie verder digitalisering.

 

Over evt. samenwerking met Trouw in nevenpublicaties of bij boekpresentaties is goed contact geweest, deels op initiatief van de krant. Dat heeft nog niet bijzonder veel resultaten opgeleverd. Wel nam Trouw in 2015 het vraaggesprek met David Grossman over van Liter.

 

Verder. Bij de jaarlijkse CLO Literatuurdag werden schrijvers als Rosita Steenbeek, Vonne van der Meer, Stevo Akkerman, Janne IJmker geïnterviewd door redacteuren van Liter; een redactielid verzorgde de poëziepresentatie en een andere redacteur verzorgde een workshop over Marilynne Robinson, terwijl anderen losse nummers of abonnementen van Liter aan de man probeerden te brengen. Dat gebeurde ook bij het symposium van Johan Goud en bij het literaire festival Het Park Vertelt in Oosterbeek.

 

Liter organiseerde met uitgeverij Brandaan en de Amsterdamse boekhandel Van Rossum in de persoon van Joost Baars, ook een Litermedewerker, de al genoemde presentatie van Ottens vertaling van My Bright Abyss, in april 2016, terwijl Liter in oktober medeorganisator was een symposium rond en met Christian Wiman. Wiman stelde zijn lezing ter beschikking van de site van Liter. Bij alle bijeenkomsten gaat Liter weg met een groter aantal abonnees.

 

Een terugkerend moment in het jaar is de ontmoeting van Liter met zijn medewerkers.

 

Ten slotte zijn de mogelijkheden onderzocht voor digitalisering van het archief, waardoor interviews en beschouwingen een blijvende rol kunnen spelen in het literaire debat.

 

Digitalisering

 

In 2013 ging de site, naar vormgeving van Steven van der Gaauw gebouwd door Ludis Studio te Utrecht, in de lucht. De site kent intussen veel gebruikers. De ondersteuning door berichtgeving op Facebook en Twitter is direct merkbaar. Tot op heden hebben we zo goed als elke nieuwe bijdrage ook via de sociale media aangekondigd.

 

Als ideaal is geformuleerd: een actief digitaal platform in interactie met en ook naast het blad (gefilmde interviews etc.), een ‘mobiele site’ met reader waar nieuwe en eerdere afleveringen aan te schaffen en te downloaden zijn, ontwikkeling van digidicht in goede vormgeving, thematische mindmaps publiceren als alternatief voor of voorbode van essays, en alert zijn op andere digitale ontwikkelingen. Intussen blijkt dat vooral terugkerende rubrieken de aandacht van de lezers vragen. Zowel de serie columns Buren als In Poesis worden veel gelezen. Dat geldt ook voor de poëzieserie Canonieke Dagen.
Met DBNL bestaat daarnaast een goed contact over gewenste historische digitalisering van het archief.

 

Download hier de balans en resultatenrekening van 2017.

 

Download hier de verantwoording ANBI-status als PDF.